Če je kupec iz kakršnega koli razloga nezadovoljen z kupljenim izdelkom ali storitvijo, lahko pošlje pritožbo na naslednji e-poštni naslov: info@skintegra.com ali pa na naslednji naslov: Creaticon d.o.o., Ulica Blaža Šoštarića 10, 10 000 Zagreb, Hrvaška. Prejem vaše pritožbe bomo brez odlašanja pisno potrdili in nanjo tudi odgovorili v roku 15 dni. Zato mora vaša pisna pritožba vsebovati vsaj vaše ime, priimek in naslov.

Kupec lahko blago vrne v naslednjih primerih:

  • dobavljeno blago ni bilo naročeno
  • dobavljenemu blagu je potekel rok uporabe
  • dobavljeno blago je pokvarjeno ali poškodovano

V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in prejeti vračilo plačanega zneska ali prejeti pravilen, nepoškodovan izdelek, ki mu še ni potekel rok uporabe.

Podjetje Creaticon d.o.o. sprejema vračilo poškodovanega, okvarjenega ali napačno dostavljenega blaga na lastne stroške, če se ugotovi, da je bila reklamacija utemeljena in da kupec ni igral nobene vloge pri nastanku nepravilnosti, poškodbe ali katere koli druge napake izdelka. V primeru upravičene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim v celoti krije podjetje Creaticon d.o.o.

Pravica do enostranske odpovedi pogodbe

Kupec ima pravico, da enostransko odpove pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov, ali pogodbo, sklenjeno na daljavo, v roku 14 dni, ne da bi moral za to navajati kakršne koli razloge. Ta rok začne teči z dnem, ko je blago, ki je predmet pogodbe, dobavljeno kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec, vendar ni prevoznik. Če je kupec v enem naročilu naročil več kosov izdelka, ki jih je treba dostaviti ločeno, ali je naročil blago, ki se pošilja v več delih ali v več paketih, začne rok za odpoved teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec, vendar ni prevoznik, prejme zadnji del ali zadnji paket z blagom.

Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe pred iztekom roka za enostransko odpoved pogodbe, kar lahko stori tako, da izpolni obrazec »Obvestilo o enostranski odpovedi pogodbe« ali poda katero koli drugo izrecno izjavo, v kateri navede, da namerava odpovedati pogodbo. Kupec pošlje izjavo o odstopu od pogodbe pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

Če kupec izkoristi svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe, pogodbenici nista več dolžni izpolnjevati svojih obveznosti iz sklenjene pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ali pogodbe, sklenjene na daljavo.

V primeru odpovedi pogodbe vsaka pogodbenica vrne drugi pogodbenici tisto, kar je od nje prejela v skladu s pogodbo.

Kupec ni dolžan povrniti nobenih stroškov, ki nastanejo zaradi uveljavljanja njegove pravice do enostranske odpovedi pogodbe, razen tistih, ki so določeni v členih 83 in 84 Zakona o varstvu potrošnikov.

Če kupec izkoristi svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora prodajalec brez odlašanja, najkasneje pa v roku 14 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o nameri kupca, da bo odstopil od pogodbe, kupcu vrniti vse zneske, ki jih je kupec plačal na podlagi pogodbe.

Izjemoma prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki izhajajo iz kupčeve izrecne izbire načina prevoza, ki se razlikuje od najcenejšega načina standardnega prevoza, ki ga je ponudil prodajalec.

Prodajalec je dolžan kupcu povrniti kupnino šele po vračilu blaga, torej po tem, ko kupec prodajalcu dostavi dokazilo, da mu je blago poslal nazaj, tako da je prodajalec o tem obveščen pred prevzemom blaga, razen v primeru, da je prodajalec ponudil, da bo osebno prevzel blago, ki ga vrača kupec.

Prodajalec bo vračilo izvršil na način, ki ga je kupec uporabil za plačilo, razen če se kupec izrecno strinja z drugim načinom vračila in ob predpostavki, da kupcu ne bo treba plačati nobenih dodatnih stroškov za tako vračilo. V primeru plačila z gotovino ob dostavi bo prodajalec kupcu povrnil znesek, ki ga je kupec plačal za izdelek, z bančnim nakazilom na bančni račun s številko IBAN, ki mu ga je posredoval kupec.

Kupec mora izvesti vračilo blaga brez odlašanja, najpozneje pa v 14 dneh od dneva, ko je obvestil prodajalca o svoji nameri, da bo odstopil od pogodbe, razen v primeru, da je prodajalec ponudil, da bo osebno prevzel blago, ki ga vrača kupec. Šteje se, da je kupec pravočasno izpolnil svojo obveznost, če je blago pred iztekom roka poslal ali izročil prodajalcu ali osebi, ki jo je trgovec pooblastil za prejem blaga.

Kupec nosi samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se prodajalec strinja, da bo kril te stroške, ali če prodajalec kupca ni obvestil o tem, da je dolžan nositi te stroške.

Če je bilo blago v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, ob sklenitvi pogodbe dostavljeno na dom kupca, mora prodajalec prevzeti blago na lastne stroške, če ga zaradi narave blaga ni mogoče vrniti po običajni poštni metodi.

Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen ravnanja, ki je potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga. 

Kupec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe, če je predmet pogodbe hitro pokvarljivo blago ali blago s kratkim rokom veljavnosti ali če je predmet pogodbe zapečateno blago, ki ga iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno vrniti, če je bilo blago po dobavi odpečateno. Prav tako kupec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe v primeru storitev, ki jih je prodajalec v celoti opravil in katerih izpolnitev se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem kupca ter z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz tega segmenta, če bo storitev v celoti opravljena.

Obrazec »Obvestilo o enostranski odpovedi pogodbe« je na voljo v angleškem ali hrvaškem jeziku.